Súp Cua Óc Heo - Hồ Thị Kỷ
#lixi
25 - 35 phút
Đặt món
MENU
Súp cua
30.000đ
Súp cua 2 óc heo
55.000đ
Súp cua 2 óc heo và 1/2 trứng bắc thảo
60.000đ
Súp cua 2 óc heo và 1/4 trứng bắc thảo
56.000đ
Súp cua 2 óc heo và bắc thảo nguyên trứng
68.000đ
Súp cua trứng bắc thảo (nguyên trứng)
43.000đ
Súp cua trứng bắc thảo (nửa trứng)
36.000đ
Súp cua óc heo
35.000đ
Súp cua óc heo và 1/2 trứng bắc thảo
41.000đ
Súp cua óc heo và 1/4 trứng bắc thảo
38.000đ
Súp cua óc heo và trứng bắc thảo (nguyên trứng)
50.000đ