Bắp Nướng Mỡ Hành - Nguyễn Kim
#lixi
25 - 35 phút
Đặt món
Menu
Bắp nướng mỡ hành (1 trái)
17.000đ